Facebook Youtube LinkedIn

Poradenství a vzdělávání

Zprostředkování dotací na vzdělávání zaměstnanců

V současné době nabízíme vybraným  podnikům  získat  dotaci  na  vzdělávání  sch  zaměstnanců.

Současně mohou být zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po celou dobu jejich vzdělávání.

Komu je projekt určený:

•  zaměstnavatelům (právnickým osobám, fyzickým osobám), resp. jejich stávajícím i potenciálně novým zaměstnancům

Podporované oblasti vzdělává:

•  další profesní vzdělávání s důrazem na odborné vzdělávání zaměstnanců

•  odbornou jazykovou uku související s pracovní činností, kterou pracovník v rámci firmy vykonává nebo bude vykonávat (max. 6 měsíců)

Výše a podmínky dotace:

  • dotace činí 85%
  • spoluúčast činí 15%
  • náklady vzdělávací aktivity budou zaměstnavateli uhrazeny až po jejím skončení
  • bodově budou zhodněny žádosti na vzdělávání zaměstnanců ve ku 54+

Zahájení příjmu žádostí:

únor/březen 2016

Zajistíme pro Vás komplexní přípravu projektové žádosti:

Připravíme pro Vás projektovou žádost včetně všech relevantních příloh.

Poskytneme Vám poradenství při získání potvrzení o bezdlužností, které je nutné mít od finančního úřadu a celní správy, dále pak od zdravotních pojišťoven, od správy sociálního zabezpečení aj.

Ve spolupráci s Vámi budeme dohlížet nad správným vyúčtováním dotace, včetně včasného vyúčtování náhrad mezd pro zaměstnance.

Připravíme pro Vás publicitu projektu, která je při realizaci projektu povinná.

Zaměstnavatel dokládá, že:

a) Nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky. Je-li zaměstnavatel právnickou osobou, dokládá bezdlužnost potvrzením, které je vystaveno na „identifikační číslo“. Je-li zaměstnavatel podnikající fyzickou osobou, dokládá bezdlužnost potvrzením, které je vystaveno na „jméno s uvedením rodného čísla, popř. data narození“ i na „identifikační číslo“. V případě, že potvrzení vydané finančním úřadem neobsahuje informaci o tom, že bezdlužnost byla zjišťována i u celního úřadu, zaměstnavatel dokládá potvrzení o bezdlužnosti i od celního úřadu.

b) Nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojiště. Je-li zaměstnavatel právnickou osobou, dokládá bezdlužnost potvrzením, které je vystaveno na „identifikační číslo“. Je-li zaměstnavatel podnikající fyzickou osobou, dokládá bezdlužnost potvrzením od zdravotní pojišťovny, u které je sám pojištěn, vystavené na „jméno s uvedením rodného čísla, popř. data narození“ i na „identifikační číslo“; má-li zaměstnance, předkládá potvrzení i od zdravotních pojišťoven, u kterých jsou pojištěni jeho zaměstnanci, vystavená na „identifikační číslo“.

c) Nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Je-li zaměstnavatel právnickou osobou, dokládá bezdlužnost potvrzením, které je vystaveno na „identifikační číslo“. Je-li zaměstnavatel podnikající fyzickou osobou, dokládá bezdlužnost potvrzením příslušné správy sociálního zabezpečení, které  je  vystaveno  na  „jméno  s  uvedením  rodného  čísla,  popř.  data  narození“  i  na „identifikační číslo“.

 

Vzdělávání na zakázku

Máte specifické požadavky na sestavení kurzu?

Chcete více příkladů přímo ze svého oboru?

Nechcete znovu slyšet něco, v čem jste se již školili a využít plně celý čas kurzu? 

 

Zajistíme pro vás lektora i seminář, kurz či jednotlivé konzultace. Sestavujeme také kompletní vzdělávací programy, které promyšleně kombinují témata a obory s ohledem na vaši pracovní náplň.

Naše vstupní analýza vzdělávacích potřeb je bezplatná a ukáže znalosti i nedostatky týmu i jednotlivců.

Probíhá přímo u vás na pracovišti, kdy od managementu i jednotlivců zjišťujeme, v čem byli proškoleni a které oblasti potřebují podpořit.

Provádějí ji profesionálové se znalostí firemních procesů a účastní se jí i vybraní lektoři.

Sestavíme pak na zakázku program školení znalostí a dovedností, které vám pomohou zvýšit kvalifikaci zaměstnanců a rozvíjet jejich osobní potenciál.

Nejčastějšími tématy kurzů pak bývá efektivní vedení porad, zvýšení motivace, zkvalitnění komunikace a působení na veřejnost.

 

Ozvěte se nám a podíváme se, co můžeme udělat právě pro vás!